Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.feisol.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Miroslav Suk, IČO: 72922851, (blíže v sekci kontakt) a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel - právnická nebo fyzická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Informace o smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující je seznámen s obchodními podmínky před vlastním uskutečněním objednávky. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu.

Objednávka, storno objednávky a dodací podmínky

Objednávka vzniká vyplněním objednávkového formuláře kupujícím. Kupující má možnost zkontrolovat a opravit objednávku před odeslání. Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných náležitostí.

Po přijetí objednávky prostřednictvím našeho internetového obchodu je objednávajícímu zasláno potvrzení o přijetí jeho objednávky na e-mail, který uvedl při zadání objednávky. Následně je zasláno ručně potvrzení objednávky a tím je dán závazný souhlas prodávajícího s návrhem kupujícího.

Místem doručení zboží se rozumí adresa uvedená kupujícím v objednávce.

Termín dodání zboží v případě, že je na skladě, je 2 - 4 pracovní dny. V případě, že zboží není skladem, je termín doručení objednaného zboží 2 – 4 týdny. O termínech dodání zboží se můžete informovat e-mailem na info@feisol.cz nebo telefonicky na čísle +420 736 205 656. Vyznačená skladová dostupnost je pouze orientační.

Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura / daňový doklad. Kupující přebírá zboží dle informací uvedených v závazné objednávce.

Storno objednávky můžete provést prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu info@feisol.cz.

Přepravní podmínky

Zasílání zboží po České republice

Objednané zboží je zasíláno prostřednictvím společnosti PPL. 

» poštovné a balné je 119,- Kč (pro zboží nad 5 000,- Kč je poštovné a balné ZDARMA!)

V případě, že bude zásilka rozdělena do více balíků, poštovné a balné platí kupující pouze pro první balík. Při odeslání zboží obdržíte na Vámi zadaný kontaktní email zprávu s číslem pro sledování zásilky na internetových stránkách společnosti PPL.

Zasílání zboží na Slovensko

Zboží zasíláme na Slovensko přepravní službou PPL. Zasílání je realizováno po připsání celkové částky na účet prodávajícího.

» poštovné činí 290,- Kč (hmotnost zásilky 1 - 5 kg). Pro zboží nad 5 000,- Kč je poštovné a balné 170,- Kč

Termín dodání v případě, že je zboží skladem, je 4-5 pracovních dnů. Při odeslání zboží obdržíte na Vámi zadaný kontaktní email zprávu s číslem pro sledování zásilky na internetových stránkách společnosti PPL.

Platební podmínky

Ceny platné v době objednávky jsou uvedeny v Kč. Zboží označené "akcí" platí uvedená cena až do vyprodání zásob. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění.

Náklady za zaslání objednaného zboží účtujeme zvlášť. Úhradu můžete provést jednou z následujících možností:

a) dobírkou (pouze pro zasílání zboží v rámci České republiky)

b) bezhotovostní platbou bankovním převodem na náš bankovní účet (pro zasílání v rámci České republiky a Slovenské republiky).

V případě bezhotovostní úhrady objednaného zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet.

Záruční doba, reklamace

Na zboží poskytujeme záruční dobu 3 roky!

Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera nebo kurýrní služby doporučujeme provést kontrolu vnějšího stavu zásilky. V případě vnějšího poškození zásilky, tak nepřebírejte zásilku od přepravce a neprodleně nás kontaktujte. Reklamace vnějšího poškození zásilky, která bude naší firmě oznámena po vašem převzetí od našeho přepravce, bude posuzována na základě přepravního listu podepsaného kupujícím.

Pro zahájení reklamace je třeba nahlásit reklamační událost nejdříve telefonicky (viz sekce kontakt). Následně by měla být reklamační událost přiložena písemně k reklamovanému zboží a doručit zboží dodavateli (viz sekce kontakt). Reklamované zboží nebude převzato v případě zaslání dobírkou. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení od kdy spotřebitel uplatnil právo z odpovědnosti za vady a co je předmětem reklamace. Dále jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a potvrzení o datu, včetně potvrzení o provedení opravy a délce opravy, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Pro uplatnění reklamace by měl kupující předložit kopii faktury a originál záručního listu.

Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zboží způsobené:

a) neodborným používáním

b) mechanickým poškozením a opotřebením

c) živelními pohromami (ohněm, bleskem, či vodou)

Ceny

Dodavatel / prodejce zboží není plátce DPH, tudíž veškeré ceny jsou uvedeny bez možnosti odpočtu DPH. Zvýší-li se cena objednávky, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad, na tuto možnost bude kupující v těchto případech předem upozorněn.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupit od kupní smlouvy (bez uvedení důvodu a bez sankce) může spotřebitel písemně do 14 dnů od převzetí předmětu objednávky v rámci kupní smlouvy uzavřené na dálku (pomocí internetu). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno dodavateli do 14 dnů od převzetí zboží. Nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy. Spotřebitel má právo odstoupit do 14 dnů bez uvedení důvodu, nicméně toto právo na odstoupení by nemělo sloužit na místo reklamace. 

V případě odstoupení od smlouvy doporučujeme nás nejdříve kontaktovat telefonicky (viz sekce kontakt).

Zboží nesmíte vrátit dodavateli / prodejci zasláním na dobírku! V tomto případě zboží nebude přijato.

Vrácení kupní ceny za zboží provádíme bankovním převodem na vámi uvedený účet. Peníze vrátíme do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Zpáteční dopravu a balné hradí spotřebitel.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit na základě § 53 odst. 7 Obč.Z. od smluv.

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Zboží lze vrátit v případě, pokud není dodáno a upraveno podle přání zákazníka a bez známek poškození a jsou-li dodány veškeré nabývací doklady vztahující se k vracenému zboží jako je doklad o koupi (např. kopie účtenky nebo faktury/daňového dokladu), originální nevyplněný záruční list (pokud byl dodán) a příslušenství (např. transportní vak, nářadí na seřízení, atd.). Doporučujeme zboží vrátit tak, aby obal nebyl poškozen. V případě poškozeného vráceného zboží bude kupní cena snížena o náklady spojené s opravou poškozeného zboží nebo o doplnění příslušenství.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. prosince 2011. Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu bez předchozího upozornění.


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně